Platba

Za tovar objednaný v našom e-shope je možné platiť následovnými spôsobmi:

Prevodným príkazom vopred

Objednaný tovar je možné zaplatiť bankovým prevodom vopred. Pri platbe prevodným príkazom Vám bude e-mailom zaslaná predfaktúra s fakturačnými údajmi,  číslom účtu, variabilným a konštantným symbolom. Po prijatí platby na náš účet bude tovar expedovaný na adresu doručenia.

Dobierkou pri prevzatí tovaru

Pri zaslaní tovaru je možné platiť doručovateľovi / kuriérovi priamo v hotovosti pri prevzatí tovaru.

Platba cez PayPal /platba kartou

Pri platbe cez PayPal sú všetky informácie o Vašej karte spracovávané mimo náš e-shop, len cez zabezpečené stránky PayPal-u. Ak nemáte PayPal účet, je ho možné vytvoriť počas platby za tovar. Zriadenie a vedenie účtu PayPal je zadarmo!

Platboná brána PayPal podporuje aj platbu kartou bez nutnosti vytvorenia PayPal účtu. Popdporvabé sú nasledovné karty

PayPal accepted cards

 

Doprava

Tovar doručujeme v rámci Slovenska ZADARMO!

Objednávky prijaté do 12:00 expedujeme ešte v ten istý deň.

 

Vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom elektronického obchodu a zakúpený tovar vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu, do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Pritom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote spotrebiteľ informoval predávajúceho o úmysle vrátiť tovar. Informáciu je možné poslať doporučeným listom, alebo emailom predávajúcemu.

Kupujúci je povinný vrátiť tovar kompletný, nepoužívaný, nepoškodený, čistý, v originálnom obale a s kompletnou dokumentáciou – v stave akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť  o zodpovedajúcu čiastku.

K zásielke je potrebné pripojiť informáciu o vrátení tovaru, aby sa odlíšila od reklamácií a zároveň údaje, akým spôsobom majú byť vrátené finančné prostriedky. Tovar je možné zaslať späť poštou, alebo kuriérskou službou, NIE však na dobierku. Zásielky poslané na dobierku nebudú prevzaté. Po prijatí a prekontrolovaní kompletnosti tovaru budeme kupujúceho informovať o priebehu vybavenia a o spôsobe vrátenia peňazí za zásielku.

Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní odo dňa písomného (emailového) odstúpenia od zmluvy kupujúcim a doručenia tovaru.

 

Reklamačný poriadok

Platný od 1.1.2014

Predávajúci:

ReddishBlue s.r.o.
Baltická 1363/17
04012 Košice
Slovakia
IČO: 47018844
DIČ: 2023706212
DIČ DPH: SK2023706212
Dátum založenia: 20.02.2013
zapísaná v registri: Okresný súd KE1, vložka číslo 31714/V

  1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciach sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
  2. Reklamácie sa vybavujú v sídle Predávajúceho. Tovar je možné doručiť len poštou alebo kuriérom na adresu sídal Predávajúceho.
  3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok).
  4. Druhy reklamácií a ich vybavenie :
    • Záručná reklamácia. Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby. Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezvadnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu. Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.
    • Reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod. Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.
  5. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií.
  6. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 3 dní od uplatnenia reklamácie.

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť ReddishBlue s. r.o. prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, chránené pred zverejnením a zneužitím treťou osobou. Osobné údaje sú použité iba ku spracovaniu objednávky, zaslaniu objednaného tovaru, noviniek, pre platobný styk týkajúci sa objednaného tovaru  a pre komunikáciu so zákazníkom.

Osobné údaje ktoré sú poskytnuté za účelom splnenia objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky – so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.