Bezplatná online Partnerská konzola GetPosition umožňuje pohodlne spravovať GPS zariadenia, SIM karty a zákazníkov. Vďaka nej máte svoje zariadenia pod kontrolou ešte pred ich samotným predajom.

Ako pridať GPS zariadenie

GPS zariadenie je možné pridať do zoznamu IMEI – sklad; a to zadaním jeho IMEI kódu. Ide o unikátne 15-miestne číslo, pod ktorým sa zariadenie zaeviduje do systému.

Ak sa už konkrétny IMEI kód nachádza v systéme GetPosition, alebo bol zaregistrovaný zákazníkom cez aplikáciu GetPosition, nie je ho možné zadať ešte raz.

Okrem IMEI kódu môžete ku každému GPS lokalizátoru uviesť telefónne číslo, číslo SIM karty (ak chcete k danému lokalizátoru poskytnúť aj SIM kartu) a prípadne aj nejakú poznámku – pre lepšiu identifikáciu daného zariadenia. Okrem IMEI sú všetky ostatné údaje voliteľné a oddeľujú sa čiarkou. Takto pridané zariadenia je možné editovať a v prípade potreby aj zmazať.

V prípade, že si zákazník zaregistruje svoj GPS lokalizátor cez aplikáciu GetPosition, automaticky sa presunie do zoznamu Registrované IMEI. Z tohto zoznamu ho už nie je možné odstrániť.

Všetky zaregistrované GPS zariadenia Vašich zákazníkov nájdete v zozname Registrované IMEI.

GPS zariadenia sa dajú pridávať po jednom, a takisto hromadne cez import CSV súboru. Partnerská konzola GetPosition štandardne umožňuje pridanie celkovo 100 položiek = IMEI kódov. Pre Partnerov s veľkým počtom zákazníkov je možné túto kvótu na požiadanie navýšiť.

Partnerská konzola - pridaj IMEI

Výhody predpredajného skladu

Pridávaním nových GPS zariadení do zoznamu IMEI – sklad si vytvárate predpredajný online sklad. Ku každému GPS lokalizátoru je následne možné predobjednať PRO služby GetPosition (Notifikácie a Knihu jázd) na zvolené obdobie.

Okrem toho si viete vopred otestovať funkčnosť všetkých GPS zariadení a správnosť nastavení pre služby GetPosition.

Evidencia zariadení v rámci zoznamu IMEI – sklad slúži aj na efektívne prepojenie Partnera s jeho koncovými zákazníkmi. Štandardne sú na identifikáciu Partnera používané Promo kódy. Ak zákazník zadá Promo kód pri registrácii GPS zariadenia cez aplikáciu GetPosition a aktivuje si niektorú z platených PRO služieb, bude následne Partnerovi pripísaná provízia.

Ak si však ako Partner pridáte GPS zariadenie do svojho predpredajného skladu IMEI – sklad vopred a zákazník si ho zaregistruje (aj keď bez Promo kódu), bude toto zariadenie rozpoznané ako Vaše a pridané do zoznamu Registrované IMEI. Vďaka tomu vždy získate svoju províziu za PRO služby GetPosition, ktoré si zakúpia Vaši zákazníci.

Výhodou je tiež to, že ak zákazník nedopatrením vymaže svoj GPS lokalizátor cez aplikáciu GetPosition, a potom ho pridá nanovo, automaticky sa bude lokalizátor vo Vašom zozname pre Registrované GPS zariadenia nachádzať opäť.

Otestujte si funkčnosť GPS zariadenia

Jednou z výhod pridávania GPS zariadení do zoznamu IMEI – sklad je možnosť otestovania každého zariadenia, ešte pred jeho predajom koncovému zákazníkovi. Týmto je možné overiť správnosť nastavení pre bezproblémové fungovanie služieb GetPosition, a prípadne predchádzať problémom kvôli chybne zadaným nastaveniem GPS zariadení.

Ak je GPS lokalizátor nastavený správne a vysiela, tak uvedený stav je indikovaný zeleným bodom. Okrem toho sa zobrazuje čas poslednej komunikácie. Ide o zaslanie poslednej informácie z lokalizátora na server, pričom môže ísť o zaslanie polohy, alebo o akýkoľvek iný údaj.

Ak GPS zariadenie prestane vysielať, ostane zobrazený čas poslednej komunikácie, ale bod pre indikovanie stavu sa zmení na červeno.

Partnerská konzola - test IMEI

Upozornenie! Každý tracker vysiela v inom časovom intervale alebo napr. pri určitej zmene polohy (pri zmene uhla, zapmuté zapaľovanie a pod.). Uistite sa, že GPS zariadenie nie je v šetriacom móde a vysiela údaje.

Ako pridať SIM kartu

SIM karty pripravené na predaj je možné pridávať do zoznamu Moje SIM karty. Ak ste už pri pridávaní GPS zariadenia do zoznamu IMEI – sklad zadali aj číslo SIM karty, nájdete ho aj tu, pretože bolo automaticky prenesené. Vďaka tomu nemusíte SIM kartu zadávať znovu.

SIM karty je možné editovať a vymazať. Na hromadné zaevidovanie SIM kariet využijete CSV súbor, ktorý sa dá jednoducho naimportovať.

Partnerská konzola - pridanie SIM

Evidencia SIM kariet, priradených ku konkrétnym GPS zariadeniam, dokáže poskytnúť presnú informáciu o tom, kto je vlastníkom danej SIM karty. V prípade jej zneužitia na iné účely sa tak vždy viete dopátrať ku konkrétnemu zákazníkovi.

Nákup a predobjednávka PRO služieb GetPosition

Ku zaevidovaným GPS zariadeniam v zozname IMEI – sklad si môžete priamo predkúpiť PRO služby GetPosition (Knihu jázd, Notifikácie).

Ako Partner tak viete svojim zákazníkom poskytnúť komplexný produkt – GPS zariadenie s balíkom služieb.

Platnosť PRO služieb GetPosition pritom začne plynúť až po zaregistrovaní zariadenia samotným zákazníkom cez aplikáciu GetPosition. Vďaka tomu môžete mať predobjednané služby k zariadeniam bez toho, aby sa aktivovali.

Dôležité: Ak máte k niektorému GPS zariadeniu zakúpenú akúkoľvek PRO službu, je potrebné dbať na to, aby nedošlo k zmazaniu uvedeného zariadenia. Vymazaním zariadenia dôjde aj k odstráneniu všetkých služieb, pričom tento krok nie je možné vrátiť späť.

Okrem predobjednania služieb v zozname IMEI – sklad je možné nakupovať nové PRO služby a predlžovať ich platnosť aj pre GPS zariadenia, ktoré sú už registrované. V zozname Registrované IMEI sa dajú služby zakúpiť pre každý lokalizátor zvlášť alebo aj pre viacero zariadení súčasne.

Partnerská konzola - nákup PRO služieb

Platby za PRO služby

Na nákup PRO služieb GetPosition je potrebné disponovať dostatočnou finančnou čiastkou na Partnerskom účte. Pre nahratie požadovanej sumy, nás kontaktujte e-mailom. Po úhrade predfaktúry bude na Váš účet pripísaná odpovedajúca suma. Nakupovať služby môžete aj za provízie, ktoré ste získali priamo za zákazníkmi zakúpené PRO služby.

Cena za PRO služby GetPosition sa odvíja od cenníka pre Partnerov, dohodnutého v rámci spolupráce.

Výhody správy GPS zariadení cez Partnerskú konzolu

  • Prehľadná evidencia všetkých zariadení
  • Vytvorenie predpredajného online skladu
  • Párovanie GPS zariadení so SIM kartami
  • Zisk z provízií za nákup PRO služieb aj bez zadania Promo kódu
  • Možnosť otestovať GPS lokalizátor ešte pred jeho predajom
  • Predobjednávka PRO služieb GetPosition
  • Aktivácia služieb až po zaregistrovaní zariadenia zákazníkom cez aplikáciu GetPosition